1. O nas

Dafunia.com oferuje szybką modę w jakości butiku projektanta. Nasz zespół profesjonalnych nabywców identyfikuje wszystkie najnowsze trendy w modzie, jednocześnie badając każdy szczegół jakości produktu. Współpracują z nowymi projektantami i markami na całym świecie i wspólnie prezentują kolekcje kreatywnej, modnej i wysokiej jakości mody na Dafunia.com.

 

 1. Wprowadzenie

Niniejsze warunki regulują korzystanie z tej strony; korzystając z tej strony internetowej, akceptujesz te warunki w całości. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z tej strony.

Aby korzystać z tej strony, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z tej strony i zgadzając się na te warunki, gwarantujesz i oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z tej strony i wyrażając zgodę na niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności.

 

 1. Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie zaznaczono inaczej, Dafunia.com i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do strony internetowej i materiałów na stronie internetowej. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, pobierać tylko do celów buforowania i drukować strony lub INNE ZAWARTOŚCI ze strony internetowej na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.

Nie wolno Ci:

• opublikować ponownie materiały z tej strony internetowej (w tym ponownie opublikować na innej stronie internetowej);

• sprzedawać, wypożyczać lub sublicencjonować materiałów ze strony internetowej;

• publicznie pokazywać dowolne materiały ze strony internetowej;

• reprodukować, duplikować, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów na tej stronie w celach komercyjnych;

• edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej; lub

• rozpowszechniać materiałów z tej strony internetowej [z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji.

Nie wolno korzystać z tej strony w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub upośledzenie dostępności lub dostępności strony internetowej; lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są powiązane z) wszelkimi programami szpiegującymi, wirusami komputerowymi, końmi trojańskimi, robakami, rejestratorami klawiszy, rootkitami lub innymi złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym bez ograniczeń skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na tej stronie internetowej lub w związku z nią bez wyraźnej pisemnej zgody Dafunia.com.

Nie wolno używać tej witryny do przesyłania lub wysyłania niezamówionych komunikatów handlowych.

Nie wolno korzystać z tej strony do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody Dafunia.com.

 

 1. Treść użytkownika

W niniejszych warunkach „treść użytkownika” oznacza materiały (w tym między innymi tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne), które przesyłasz na tę stronę internetową w dowolnym celu.

Użytkownik udziela Dafunia.com ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika w istniejących lub przyszłych mediach. Udzielasz również Dafunia.com prawa do podlicencjonowania tych praw oraz prawa do wniesienia powództwa o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do działań prawnych przeciwko tobie lub Dafunia.com lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem) .

Nie wolno przesyłać treści użytkownika na stronę internetową, która była lub kiedykolwiek była przedmiotem jakichkolwiek postępowań prawnych lub innych podobnych skarg.

 

 1. Prawa autorskie

Prawa autorskie i inne odpowiednie prawa własności intelektualnej istnieją we wszystkich tekstach dotyczących usług Firmy i pełnej zawartości tej strony.

 

 1. Polityka naruszania własności intelektualnej

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej od nas do Ciebie.

Posiadamy i zachowujemy wszystkie prawa własności do Strony, Treści i wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Dozwolone jest korzystanie z Witryny wyłącznie zgodnie z naszą autoryzacją. Użytkownikowi przysługuje ograniczone, niewyłączne, odwołalne, nieprzenoszalne prawo do korzystania z Witryny i Usług do tworzenia, wyświetlania, używania, odtwarzania i pobierania Treści podlegających niniejszym Warunkom.

Nasza Własność Intelektualna nie może być wykorzystywana w związku z produktem lub usługą, która nie jest z nami powiązana lub w jakikolwiek sposób prowadzi nas do zła.

Nie wolno modyfikować fizycznych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek treści drukowanych lub pobieranych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno używać żadnych ilustracji, zdjęć, filmów lub plików audio ani żadnych grafik oddzielnie od jakiegokolwiek towarzyszącego tekstu.

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancji

Z wyjątkiem przypadków, w których standardowe warunki sprzedaży regulują to samo dla każdego produktu na tej stronie, ta strona, produkty oferowane na sprzedaż i transakcje przez nią przeprowadzane są dostarczane przez Dafunia.com na zasadzie „jak jest” . Dafunia.com nie przedstawia żadnych prezentacji ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania strony lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych tutaj w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Dafunia.com zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszalności, tytułu, przyjemności, dokładności danych i integracji systemu. Ta witryna może zawierać nieścisłości, błędy lub błędy typograficzne. Dafunia.com nie gwarantuje, że treść będzie nieprzerwana lub wolna od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Dafunia.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej strony, w tym, między innymi, pośrednie przypadkowe, karne, przykładowe, specjalne lub wynikowe szkody. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo całkowita odpowiedzialność Dafunia.com wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody (niezależnie od podstawy działania) nie może przekraczać łącznej kwoty opłat faktycznie zapłaconych przez użytkownika na rzecz Dafunia.com w ciągu miesiąca natychmiast poprzedzający akt rzekomo powodujący odpowiedzialność Dafunia.com.

 

 1. Przyjęcie zamówienia

Pamiętaj, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie możemy zaakceptować i musimy je anulować. Dafunia.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania jakiegokolwiek zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, niedokładności lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. Unikania kredytów i oszustw. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część zamówienia zostanie anulowana lub jeśli dodatkowe informacje są wymagane do przyjęcia zamówienia.

Obie strony zgadzają się, że po wysyłce zamówienia odpowiedzialność za transport ponosi wyłącznie firma logistyczna. Na tym etapie pełna własność produktu (produktów) należy do kupującego; wszelkie związane z tym zobowiązania i ryzyko w trakcie transportu ponosi kupujący.

 

 1. Przeniesienie tytułu

Tytuł do produktów w zamówieniu zostanie Ci przekazany, gdy produkty opuszczą nasz magazyn i zostaną dostarczone do przewoźnika w celu wysyłki na adres wskazany przez Ciebie w zamówieniu. Wszystkie zobowiązania i ryzyko związane z produktami zostaną również przekazane w tym czasie. Składając zamówienie na tej stronie, upoważniasz Dafunia.com do angażowania usług transportowych stron trzecich w Twoim imieniu.

 

 1. Błędy typograficzne

Podczas gdy Dafunia.com stara się dostarczać dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne.

Dafunia.com nie może potwierdzić ceny przedmiotu, dopóki nie złożysz zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot jest wymieniony po nieprawidłowej cenie lub z nieprawidłowymi informacjami z powodu błędu w wycenie lub informacji o produkcie,

Dafunia.com ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub anulować wszelkie zamówienia złożone dla tego przedmiotu. W przypadku, gdy przedmiot jest niewłaściwie wyceniony, Dafunia.com może, według naszego uznania, skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.

 

 1. Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz Dafunia.com i zobowiązujesz się chronić Dafunia.com przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym bez ograniczeń koszty prawne i wszelkie kwoty zapłacone przez Dafunia.com osobie trzeciej w celu uregulowania roszczenia lub sporu na podstawie porad radców prawnych Dafunia.com) poniesionych lub poniesionych przez Dafunia.com wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków lub wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, że złamałeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków.

 

 1. Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za niedotrzymanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z jakiejkolwiek Umowy wynikającej ze zdarzenia będącego poza kontrolą takiej strony, w tym, ale nie ograniczonego do, jakiegokolwiek aktu Bożego, terroryzmu, wojny, powstania politycznego, powstania, zamieszek , niepokoje społeczne, akt władzy cywilnej lub wojskowej, powstanie, trzęsienie ziemi, powódź lub wszelkie inne przypadki naturalne lub spowodowane przez człowieka poza naszą kontrolą, które powodują rozwiązanie umowy lub umowy zawartej, ani które można było racjonalnie przewidzieć. Każda Strona, na którą ma wpływ takie zdarzenie, niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę i dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zastosować się do warunków każdej Umowy zawartej w niniejszym dokumencie.

 

 1. Wypowiedzenie

Zgadzasz się, że możemy, w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania, z lub bez podania przyczyny, lub jakiekolwiek powiadomienie, zakończyć twój dostęp do Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia lub szkody wynikające z rozwiązania lub zawieszenia lub innych działań podjętych przez nas w związku z tym. Jeśli obowiązujące prawo wymaga od nas powiadomienia o wypowiedzeniu lub anulowaniu, możemy wcześniejsze lub późniejsze powiadomienie przez umieszczenie go na Stronie lub przez wysłanie wiadomości na dowolny adres (e-mail lub w inny sposób), który mamy dla Ciebie w naszych rejestrach.

 

 1. Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu, gdy uzna to za stosowne, a dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację wszelkich zmian w tych warunkach. W przypadku jakichkolwiek zmian w naszej polityce prywatności ogłosimy, że zmiany te zostały wprowadzone na naszej stronie głównej i na innych kluczowych stronach w naszej witrynie. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie korzystania z danych osobowych klientów naszej witryny, powiadomienie pocztą elektroniczną lub pocztową zostanie przekazane osobom, których dotyczy ta zmiana. Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej 30 dni przed tymi zmianami. Dlatego zaleca się regularne czytanie tego oświadczenia.

PRAWO RZĄDOWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu Francja i zgodnie z nim będą interpretowane

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez